Administrație Anunțuri Favorite 

Consiliul Județean Ialomița: Anunț licitație concesionare teren Vlădeni

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA: ANUNŢ  DE LICITAȚIE privind concesionarea pe loturi,  prin licitație a unor bunuri aparținând domeniului privat al județului Ialomița.

 1. Informații generale privind concedentul: Județul Ialomița, cod fiscal 4231776, cu sediul în municipiul Slobozia, bulevardul Chimiei, nr. 21, județul Ialomița, tel. 0243230200, fax 0243230250, e-mail : cji@cicnet.ro
 1. Informații generale privind obiectul concesiunii , în special descrierea și identificarea bunurilor ce urmează a fi concesionate:

Lotul 1.

 • teren în suprafață de 185.133 mp, înscris în CF nr. 26757 Vlădeni, județul Ialomița, nr. cadastral/nr. topografic 26757 situat în extravilanul comunei Vlădeni, sat Vlădeni;
 • teren în suprafață de 181 mp, înscris în CF nr. 22298 Vlădeni, județul Ialomița, nr. cadastral/ nr. topografic 22298, situat în extravilanul comunei Vlădeni, sat Vlădeni;

Lotul 2.

 • teren în suprafață de 462.334 mp, înscris în CF nr. 26757 Vlădeni, județul Ialomița, nr. cadastral/nr. topogragrafic 26757 situat în extravilanul comunei Vlădeni, sat Vlădeni;
 • teren în suprafață de 248 mp, înscris în CF nr. 26760 Vlădeni, județul Ialomița, nr. cadastral/ nr. topografic 26760, situat în extravilanul comunei Vlădeni, sat Vlădeni;

Lotul 3.

 • teren în suprafață de 241.624 mp, înscris în CF nr.26764 Vlădeni, județul Ialomița, nr.cadastral/nr.topogragrafic 26764 situat în extravilanul comunei Vlădeni, sat Vlădeni ;
 • teren în suprafață de 186 mp înscris în CF nr. 22268 Vlădeni, județul Ialomița, nr. cadastral/nr. topografic 22268 situat în extravilanul comunei Vlădeni, sat Vlădeni.

Bunurile aparțin domeniului privat al județului Ialomița, categoria de folosință arabil destinate pentru cultivare, concesionate conform caietului de sarcini, O.U.G. nr. 57/2019 și Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 46 din 28.03.2024.

        3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în  caietului de sarcini.

 • Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire intrând pe site-ul județului Ialomița www.cjialomița.ro, secțiunea anunțuri/licitații, descărcând un exemplar, sau în urma unei cereri adresate Direcției Achiziții și Patrimoniu, contra cost.
 • Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar  din documentația de atribuire: Direcția Achiziții și Patrimoniu, Compartiment Patrimoniu Public și Privat, situat la parter, camera 16, în sediul  Județului Ialomița;
 • Costul și condițiile de plată pentru obținerea documentației de atribuire: Contravaloarea documentației de atribuire este de 100,00 lei/exemplar în numerar și se achită la casieria concedentului;
 • Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 24.04. 2024, ora 16.30
 1. Informații privind ofertele: Ofertele vor fi formulate conform documentației de atribuire.
 • Data limită de depunere a ofertelor:­­ 08.05.2024, ora 16.00
 • Adresa la care trebuie depuse ofertele : Ofertele vor fi depuse la sediul județului Ialomița, din municipiul Slobozia,  bulevardul Chimiei, nr. 21, la registratură.
 • Numărul de exemplare  în care trebuie depusă  fiecare ofertă : Oferta va fi depusă într-un exemplar, conform documentației de atribuire.
 1. Data și locul la care se va desfășura  ședința publică de deschidere a ofertelor: 09.05.2024, ora 11,00 la sediul județului Ialomița, din municipiul Slobozia, bulevardul Chimiei, nr.21,  parter, în sala de ședințe.
 1. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Ialomița, B-dul Cosminului, nr.12, cod poștal 920030, municipiul Slobozia,  județul Ialomița, tel.0243/236952, fax 0243/232266, e-mail: tr-ialomița-pgref@just.ro.
 1. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 08.04.2024.

Related posts