Administrație Anunțuri Favorite 

Consiliul Judeţean Ialomiţa scoate la licitaţie bunuri aparținând domeniului public al județului

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA, DIRECŢIA ACHIZIŢII ŞI PATRIMONIU

ANUNŢ  DE LICITAȚIE

privind concesionarea prin licitație a unor bunuri aparținând domeniul public al județului Ialomița

1. Informații generale privind concedentul: Județul Ialomița, cod fiscal 4231776, cu sediul în municipiul Slobozia, Piața Revoluției, nr.1, județul Ialomița, tel. 0243230200, fax 0243230250, e-mail : cji@cicnet.ro

2. Informații generale privind obiectul concesiunii: obiectul concesiunii îl reprezintă încheierea unui contract de concesiune a unor bunuri aparținând domeniului public al județului Ialomița, aflate în intravilanul și  extravilanul comunei Alexeni, pentru realizarea obiectivului de investiții „Proiect de amenajare și funcționalizare a aeroportului Alexeni, județul Ialomița” , având următoarele elemente de identificare :

  • teren cu  categoria de folosință  curți-construcții,  identificat cu numărul cadastral și numărul de carte funciară: 247 – CF 20213 cu suprafața de  691 mp, situat în extravilan ;
  • teren cu categoria de folosință arabil, curți-construcții și neproductiv, identificat cu numărul cadastral și carte funciară, 251 –  CF 20214 cu suprafața de 3.261.256 mp situat în extravilan ;
  • teren cu categoria de folosință curți construcții, identificat cu numărul cadastral și număr de carte funciară 250 – 20212 cu suprafața de 925 m, situat în intravilan , str. Unității, nr. 41 ;

Bunurile se concesionează conform  O.U.G. nr. 57/2019 și Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 258 din 27.10.2023.

3. Informații privind documentația de atribuire: conform caietului de sarcini.

  • Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire : Pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire intrând pe site-ul județului Ialomița cjialomița.ro, secțiunea anunțuri/licitații, descărcând un exemplar, sau în urma unei cereri adresate Direcției Achiziții și Patrimoniu, contra cost.
  • Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire :Direcția Achiziții și Patrimoniu, situat la etajul 3, camera 46, în sediul  Județului Ialomița ;
  • Costul și condițiile de plată pentru obținerea documentației de atribuire : Contravaloarea documentației de atribuire este de 500,00 lei, și se pot achita la casieria concedentului ;
  • Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 12. 2023, ora 14.00

4. Informații privind ofertele: Ofertele vor fi formulate conform documentației de atribuire.

  • Data limită de depunere a ofertelor:­­ 18.12.2023, ora 16.00
  • Adresa la care trebuie depuse ofertele: Ofertele vor fi depuse la sediul județului Ialomița, Piața Revoluției, nr.1, la registratură.
  • Numărul de exemplare în care trebuie depusă  fiecare ofertă : Oferta va fi depusă în două exemplare conform documentației de atribuire.

5. Data și locul la care se va desfășura  ședința publică de deschidere a ofertelor: 19.12.2023, ora 11,00 la sediul județului Ialomița, parter, în sala de ședințe.

6. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Ialomița, , b-dul Cosminului, nr.12, cod poștal 920030, municipiul Slobozia,  județul Ialomița, tel.0243/236952, fax 0243/232266, e-mail: tr-ialomița-pgref@just.ro.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 02.11.2023.

Related posts