Administrație Anunțuri Favorite 

Consiliul Județean Ialomița vrea să concesioneze teren în zona Vlădeni

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA: ANUNŢ  DE LICITAȚIE privind concesionarea pe loturi, prin licitație a unor bunuri aparținând domeniul privat al județului Ialomița.

1. Informații generale privind concedentul : Județul Ialomița, cod fiscal 4231776, cu sediul în municipiul Slobozia, bulevardul Chimiei, nr. 21, județul Ialomița, tel. 0243230200, fax 0243230250, e-mail: cji@cicnet.ro

2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunurilor ce urmează a fi concesionate:

3. Lotul A.

 • teren în suprafață de 727 mp, înscris în CF nr. 27481 Vlădeni, județul Ialomița, nr. cadastral/nr. topografic 27481 situat în extravilanul comunei Vlădeni ;
 • teren în suprafață de 825 mp, înscris în CF nr. 27620 Vlădeni, județul Ialomița, nr. cadastral/ nr. topografic 27620, situat în extravilanul comunei Vlădeni;
 • teren în suprafață de 307 mp, înscris în CF nr. 27484 Vlădeni, județul Ialomița, nr. cadastral/ nr. topografic 27484, situate în extravilanul comunei Vlădeni ;
 • teren în suprafață de 413 mp, înscris în CF nr. 27480 Vlădeni, județul Ialomița, nr. cadastral/nr. topografic 27480 situat în extravilanul comunei Vlădeni ;
 • teren în suprafață de 094 mp, înscris în CF nr. 27482 Vlădeni, județul Ialomița, nr. cadastral/ nr. topografic 27482, situat în extravilanul comunei Vlădeni;
 • teren în suprafață de 910 mp, înscris în CF nr. 27483 Vlădeni, județul Ialomița, nr. cadastral/ nr. topografic 27483, situate în extravilanul comunei Vlădeni ;

Lotul B.

 • teren în suprafață de 258 mp, înscris în CF nr. 21273 Vlădeni, județul Ialomița, nr. cadastral/nr. topogragrafic 21273 situat în extravilanul comunei Vlădeni ;
 • teren în suprafață de 227 mp, înscris în CF nr. 20467 Vlădeni, județul Ialomița, nr. cadastral/ nr. topografic 20467, situat în extravilanul comunei Vlădeni;
 • teren în suprafață de 337.706 mp, înscris în CF nr. 26760 Vlădeni, județul Ialomița, nr. cadastral/ nr. topografic 26760, situate în extravilanul comunei Vlădeni ;

Lotul C.

 • teren în suprafață de 990.421 mp, înscris în CF nr. 26757 Vlădeni, județul Ialomița, nr. cadastral/nr. topogragrafic 26757 situat în extravilanul comunei Vlădeni ;

Bunurile aparțin domeniului privat al județului Ialomița, categoria de folosință arabil destinate pentru cultivare, concesionate conform caietului de sarcini, O.U.G. nr. 57/2019 și Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 26 din 12.02.2024.

4. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în  caietului de sarcini.

 • Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire : Pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire intrând pe site-ul județului Ialomița www.cjialomița.ro, secțiunea anunțuri/licitații, descărcând un exemplar, sau în urma unei cereri adresate Direcției Achiziții și Patrimoniu, contra cost.
 • Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar  din documentația de atribuire :Direcția Achiziții și Patrimoniu, Compartiment Patrimoniu Public și Privat, situat la parter, camera 16, în sediul Județului Ialomița;
 • Costul și condițiile de plată pentru obținerea documentației de atribuire: Contravaloarea documentației de atribuire este de 100,00 lei/exemplar în numerar și se achită la casieria concedentului ;
 • Data limită pentru solicitarea clarificărilor : 08.03. 2024, ora 14.00

5. Informații privind ofertele: Ofertele vor fi formulate conform documentației de atribuire.

 • Data limită de depunere a ofertelor :­­ 18.03.2024, ora 16.00
 • Adresa la care trebuie depuse ofertele : Ofertele vor fi depuse la sediul județului Ialomița, din municipiul Slobozia,  bulevardul Chimiei, nr. 21, la registratură.
 • Numărul de exemplare  în care trebuie depusă  fiecare ofertă: Oferta va fi depusă într-un exemplar, conform documentației de atribuire.

6. Data și locul la care se va desfășura  ședința publică de deschidere a ofertelor: 19.03.2024, ora 11,00 la sediul județului Ialomița, din municipiul Slobozia, bulevardul Chimiei, nr.21,  parter, în sala de ședințe.

7. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Ialomița, , b-dul Cosminului, nr.12, cod poștal 920030, municipiul Slobozia,  județul Ialomița, tel.0243/236952, fax 0243/232266, e-mail : tr-ialomița-pgref@just.ro.

8. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 19.02.2024.

Related posts