Administrație 

Consiliul Local Fetești se reunește în ultima zi a lunii august

Consiliul Local Fetești are în dezbatere opt proiecte de hotărâre în ședința ordinară a lunii august.

În temeiul art.133 alin.(1), art. 134 alin.(1) lit. a) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în data de 31.08.2021, ora 16:30, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Fetești în ședința ordinară ce va avea loc la Galeriile de Artă LUMINA.

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIUL LOCAL FETEȘTI:

1. Depunerea jurământului de către domnul Oprea Marian, consilier local supleant, al cărui mandat a fost validat de Judecătoria Fetești prin Încheierea nr.1066/13.08.2021.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării unor mijloace fixe în urma inventarierii anuale din anul 2020 -inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din inventarul domeniului public în inventarul domeniului privat al municipiului Fetești, în vederea casării și valorificării acestora, completarea și modificarea Anexei la H.C.L.nr. 150/26.11.2015 privind actualizarea bunurilor domeniului privat al municipiului Fetești -inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche

4. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat în Fetești, strada Călărași, nr. 503, în suprafață de 1037,00 mp, către SC ELCOMI AD SRL -inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de emitere a acordului și a autorizației de funcționare a operatorilor economici care desfășoară activități comerciale, alimentație publică, prestări servicii, producție și altele pe teritoriul administrativ al municipiului Fetești -inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului protocolului de colaborare între Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat Fetești și comuna Ștefan cel Mare, județul Călărași, pentru prestarea serviciilor de gestionare a câinilor fără stăpân -inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche

7. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal „Anghel Saligny” Fetești -inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L.nr. 147/25.11.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Fetești -inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche

9. Diverse

Related posts