Favorite Finanţări 

FINANŢĂRI CONSISTENTE PENTRU ASOCIERI: Fonduri de peste 600.000 euro puse la dispoziţie de GAL Danubius în luna august

OPORTUNITĂŢI. Grupul de Acțiune Locală DANUBIUS IALOMIŢA-BRĂILA deschide și în luna august linii de finanțare adresate entităților și cetățenilor care locuiesc sau își desfășoară activitatea în teritoriul său format din 28 de comune și orașul Țăndărei (vezi www.igal.ro).

– Măsura M1/1B – Crearea de noi forme asociative în teritoriul GAL DANUBIUS IALOMIȚA-BRĂILA cu o alocare financiară de 300.000 euro.

Teritoriul GAL DANUBIUS IALOMIȚA-BRĂILA  are o problemă de susținere a activități micilor fermieri întrucât aceștia nu sunt capabili să pătrundă pe piața liberă cu produsele proprii. În analiza diagnostic și SWOT a fost indicat faptul că zona dispune de resurse/bazine legumicole, dar în cadrul acestora fermierii produc în principiu individual și valorifică produsele într-un sistem necoordonat, de foarte multe ori nefiscalizat. Crescătorii de animale, în special cei de mică dimensiune, sunt prejudiciați întrucât forța lor de negociere cu procesatorii de lapte este redusă. Efectul direct este acela că prețurile obținute de fermieri sunt foarte mici, dezvoltarea efectivelor de animale este împiedicată, iar calitatea laptelui este și ea afectată. Apicultorii sunt interesați de dezvoltarea unor forme asociative întrucât în acest fel ar putea să își organizeze mai bine producția, stocarea și vânzarea produselor apicole.

Perpetuarea situației descrise se reflectă în prezența scăzută a produselor  agro-alimentare locale pe piețele organizate, în magazine și supermarketuri. Canalele de distribuție sunt adesea reduse la intermediarii care cumpără produsele direct din câmp sau din fermă, apoi le distribuie la prețuri ridicate în piețele agro-alimentare, inducând în eroare consumatorul în cazul în care se prezintă ca fiind producătorii inițiali ai mărfurilor. Încrederea este înșelată și de multe ori se traduce prin slaba aderență a comunității la rezultatul muncii proprii și la posibilitatea dezvoltării viitoare. În cadrul acestei măsuri se acordă sprijin financiar pentru a facilita cooperarea între actori implicați în dezvoltarea rurală, pentru crearea de cooperative, grupuri de producători. Implementarea în comun a unui plan de afaceri din domeniul agricol se poate realiza cu resurse atrase din finanțării prevăzute în această Măsură sau din alte măsuri GAL.

– Măsura M2/1A – Crearea de grupuri operaționale în teritoriul GAL DANUBIUS IALOMIȚA-BRĂILA cu o alocare financiară de 200.000 euro.

Cooperarea și abordarea comună a problemelor întâlnite în practică  este în schimb foarte puțin dezvoltată. Fermierii fac schimb de informații la o intensitate redusă. Noile practici și tehnologii pătrund cu greutate și nu există o activitate sistematică de monitorizare a avansului tehnologic pe care îl înregistrează fermele și întreprinderile de preocesare agro-alimentare din teritoriul GAL DANUBIUS IALOMIȚA-BRĂILA.

Teritoriul se confruntă cu o serie de probleme sistemice care pot fi rezolvate prin transfer de tehnologie, prin aplicarea unor tehnici și procedee inovative. Caracteristicile agro-tehnice și în special climatul local influențează foarte mult calitatea și volumul producției din toate ramurile de activitate. Măsura sprijină acțiunile materiale și imateriale care conduc la implementarea de proiecte pilot, dezvoltării de noi produse, practici, procese și tehnologii în sectorul agricol, alimentar și forestier, înființarea și funcționarea grupurilor operaționale ale PEI pentru productivitatea și sustenabilitatea agriculturii, multiplicarea rezultatelor proiectelor implementate de un GO și către alți beneficiari.

– Măsura M3/1A – Informare și formare profesională pentru dezvoltarea locală cu o alocare financiară de 111.213,41 euro.

Măsura sprijină inovarea și facilitează transferul de idei, produse sau tehnologii noi pentru a îmbunătăți sistemele de producție, produsele și serviciile. Măsura M3/1A urmărește creșterea competitivității agriculturii din teritoriul GAL DANUBIUS IALOMIȚA-BRĂILA, gestionarea durabilă a resurselor și dezvoltarea echilibrată a economiei și a comunității rurale în special prin acordarea de sprijin pentru acțiuni de informare și formare profesională care să ajute la transferul de cunoștințe, promovarea cooperării, aplicarea unor tehnici inovative în activitatea economica și de dezvoltare rurală.

Strategia implementată de GAL DANUBIUS IALOMIȚA-BRĂILA  are un caracter integrat şi inovator, prin abordarea multisectorială şi prin faptul că pune accent pe sinergia şi convergenţa iniţiativelor la nivel local. SDL combină măsuri soft care vor încuraja iniţiativele de cooperare, asociere şi creare de reţele cu cele hard, de realizare a unor proiecte cu impact economic, social și cultural. Sprijinul va fi direcționat către sectoare cu potenţial insuficient valorificat la nivel local agricultura, în special legumicultura, apicultura și creșterea animalelor tursimul, procesarea şi valorificarea produselor locale, energiile regenerabile, dezvoltarea infrastructurii la scara mică şi diversificarea serviciilor de utilitate publică.

Sprijinirea constituirii de parteneriate şi forme asociative în vederea cooperării între actorii locali se va realiza prin măsura M1/1B Creare de noi forme asociative in teritoriul GAL Danubius Ialomita-Braila. Sprijin pentru implementarea inovarii si transferului de cunostinte, pentru crearea si functionarea Grupurilor Operationale va fi dat prin Masura M2/1A. Preocupările pentru transferul decunostinte, informare si formare in toate domeniile politicii de dezvoltare rurală se va concretiza prin proiectele din cadrul Măsurii M3/1A.

Ce este şi ce-şi propune LEADER

LEADER este un instrument important pentru România în sporirea dezvoltării economice și sociale a zonelor rurale, reducerea discrepenţelor dintre urban-rural și promovarea incluziunii sociale, iar abordarea strategică trebuie încurajată și dezvoltată prin plasarea acesteia sub resposabilitatea comunității. LEADER, prin caracterul său transversal, contribuie la obiectivele de dezvoltare rurală identificate la nivelul PNDR 2014-2020. Inovarea este unul dintre elementele principale ale abordării LEADER. Prin urmare, LEADER va încuraja proiectele inovative ce sunt în acord cu obiectivele din Reg. (EU) nr. 1305/2013 și cu obiectivele de dezvoltare locală ale comunității.

Cele mai semnificative oportunități pentru LEADER se regăsesc în următoarele domenii de acțiune: contribuția la diversificarea activităţilor economice non-agricole și încurajarea micilor întreprinzători din spaţiul LEADER; crearea,   îmbunătăţirea   și   diversificarea   facilităţilor   de   dezvoltare   economică, infrastructura fizică locală la scară mică, inclusiv broadband și a serviciilor de bază; creșterea atractivităţii zonelor LEADER și diminuarea migraţiei populaţiei, în special a tinerilor; îmbunătăţirea incluziunii sociale inclusiv în ce privește grupurile minoritare/ etnice, protejarea și conservarea patrimoniului natural și cultural rural; diversificarea ofertei turistice, încurajarea iniţiativelor de dezvoltare locală cu un grad ridicat de integrare socio-economică teritorială.

GAL-urile (Grupurile de Acţiune Locală) reprezintă soluția concretă, transformarea în realitate a potențialului pe care comunitățile  locale îl pot valorifica pentru a se putea înscrie în această nouă abordare a dezvoltării satului european, o abordare prin care se încurajează întoarcerea și/sau stabilirea tinerilor în teritoriul LEADER și dezvoltarea economică, socială și culturală a acestuia.(foto: www.pexels.com)

Related posts