Favorite Sănătate 

INFORMAȚII IMPORTANTE: Vezi ce servicii medicale sunt suportate din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Ialomița trece în revistă serviciile medicale de care beneficiază asigurații în sistemul de asigurări sociale.

Asigurații în sistemul de asigurări sociale beneficiază de următoarele servicii medicale suportate din FNUASS (Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate):

– Servicii medicale profilactice, în scopul prevenirii îmbolnăvirilor, al depistării precoce a bolii şi al păstrării sănătăţii;

– Servicii medicale curative precum: serviciile medicale de urgenţă altele decât cele finanţate direct de Ministerul Sănătăţii; serviciile medicale acordate persoanei bolnave până la diagnosticarea afecţiunii: anamneză, examen clinic, examene de investigaţii paraclinice; tratamentul medical, chirurgical şi unele proceduri de recuperare; prescrierea tratamentului necesar ameliorării sau vindecării, inclusiv indicaţiile privind regimul de viaţă şi muncă, precum şi cel igieno-dietetic.

– Activităţi de suport, în condiţiile legii.

– Asistenţă medicală primară şi de specialitate ambulatorie la indicaţia medicului de familie, în condiţiile contractului-cadru.

– Asistenţă medicală de specialitate în spitale autorizate şi evaluate. Serviciile spitaliceşti se acordă prin spitalizare și cuprind: consultaţii, investigaţii, stabilirea diagnosticului, tratament medical şi/sau tratament chirurgical, îngrijire, recuperare, medicamente şi materiale sanitare, dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive, cazare şi masă.

– Proceduri fizioterapeutice, pe baza recomandărilor medicale, cu sau fără contribuţie personală, în condiţiile prevăzute în contractul-cadru.

– Servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, inclusiv îngrijiri paliative la domiciliu, prevăzute în contractul-cadru.

– Tratamente stomatologice care se suportă din fond în condiţiile stabilite prin contractul-cadru.

– Materiale sanitare şi dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive pentru corectarea văzului, auzului, pentru protezarea membrelor şi la alte materiale de specialitate, în scopul protezării unor deficienţe organice sau fiziologice, pentru o perioadă determinată sau nedeterminată, pe baza prescripţiilor medicale, cu sau fără contribuţie personală, în condiţiile prevăzute în contractul-cadru.

– Medicamente cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală pentru medicamentele cuprinse în lista de medicamente. Lista cu medicamente de care beneficiază asiguraţii cu sau fără contribuţie personală se elaborează de către M.S. şi CNAS, cu consultarea CFR, şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Prescrierea medicamentelor se face cu respectarea protocoalelor terapeutice, elaborate de comisiile de specialitate ale M.S., aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS, iar pentru medicamentele care nu au protocol terapeutic, prescrierea se face cu respectarea indicaţiilor, dozelor şi contraindicaţiilor din rezumatul caracteristicilor produsului în limita competenţei medicului prescriptor.

– Transport sanitar, necesar pentru realizarea unui serviciu medical, în cazurile prevăzute în contractul-cadru.

– Servicii medicale acordate asiguraţilor pe teritoriul altor state

– Persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România, aflate pe teritoriul statelor cu care România a încheiat documente internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, beneficiază de servicii medicale pe teritoriul acestor state, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.

Related posts