Favorite Sănătate 

ATENŢIE PACIENŢI! Drepturile şi obligaţiile asiguraţilor în sistemul de asigurări sociale de sănătate

SĂNĂTATE. Românii care apelează la serviciile medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate trebuie să ştie că au o serie de drepturi. În egală măsură, legislaţia actuală impune şi obligaţii, fără respectarea acestora fiind împiedicat accesul la serviciile medicale.

Asiguraţii în sistemul de asigurări sociale de sănătate au mai multe drepturi atunci când vor să se trateze, anunţă Casa de Asigurări de Sănătate Ialomiţa. Ei pot alege furnizorul de servicii medicale, precum şi casa de asigurări de sănătate la care se asigură, cu respectarea legislaţiei şi a contractului-cadru. Asiguraţii trebuie să fie înscrişi pe lista unui medic de familie pe care îl solicită, suportând din propiul buzunar cheltuielile de transport dacă opţiunea este pentru un medic din altă localitate. Ei pot schimba medicul de familie ales numai după trecerea a cel puţin şase luni de la data înscrierii pe listele acestuia, cu excepţiile prevăzute în Contractul-cadru.

Acces garantat în spitalele ce au contracte cu CJAS

Persoanele asigurate au dreptul de a beneficia de pachetul de servicii de bază în mod nediscriminatoriu şi trebuie să beneficieze de rambursarea cheltuielilor efectuate pe perioada spitalizării cu medicamentele, materialele sanitare şi investigaţiile paraclinice la care ar fi fost îndreptăţiţi fără contribuţie personală.

„Asiguraţii au dreptul să efectueze controale profilactice, să beneficieze de servicii de asistenţă medicală preventivă şi de promovare a sănătăţii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor, să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii şi în spitale aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. În plus ei au dreptul la servicii medicale de urgenţă, anumite servicii se asistenţă stomatologică, tratament fizioterapeutic şi de recuperare, pot primi dispozitive medicale şi dispozitive asistive, servicii de îngrijiri medicale la domiciliu.”, sunt alte prevederi legale.

Pe lângă garantarea confidenţialităţii diagnosticului şi tratamentului, persoanele asigurate au dreptul la informaţie în cazul tratamentelor medicale şi au dreptul la concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile legii.

Un statut aparte au asiguraţii prevăzuţi în Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor medicale şi în Legea nr. 360/2002 privind statutul poliţistului, persoane ce beneficiază de asistenţă medicală gratuită, respectiv servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, suportate din fond, în condiţiile contractului-cadru şi din bugetele ministerelor şi instituţiilor respective, în condiţiile plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

Obligaţiile asiguraţilor pentru a beneficia de drepturile legale

Legislaţia prevede că asiguraţii au obligativitatea de a fi înscrişi pe lista unui medic de familie pe care trebuie să-l anunţe ori de câte ori apar modificări în statutul lor de sănătate. Asiguraţii trebuie să se prezinte la controalele profilactice şi periodice stabilite prin contractul-cadru, să anunţe în termen de 15 zile medicul de familie şi casa de asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau a modificărilor referitoare la încadrarea într-o anumită categorie de asiguraţi.

Pentru a putea beneficia de drepturile prevăzute de lege, persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate trebuie să respecte cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile medicului şi să aibă o conduită civilizată faţă de personalul medico-sanitar.

Principala obligaţie este aceea de a achita contribuţia datorată fondului şi suma reprezentând coplata/contribuţia personală, urmând a prezenta furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atestă calitatea de asigurat. Persoanele ce nu pot face dovada calităţii de asigurat beneficiază de servicii medicale doar în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale. În cazul internărilor, tarifele serviciilor hoteliere pentru persoana care însoţeşte copilul intrenat în vârstă de până la 3 ani, precum şi pentru însoţitorul persoanei cu handicap grav internate se suportă de către Casele de Asigurări doar dacă medicul consideră necesară prezenţa lor pentru o perioadă determinată.(PUBLICITATE)

Related posts