Administrație Agricultură 

Consiliul Județean Ialomița a stabilit prețul mediu pe tona de de iarbă (masă verde) obținută de pe pajiște, pentru anul viitor

Consiliul Județean Ialomița: Hotărâre privind stabilirea preţului mediu/tonă de iarbă (masă verde) obţinută de pe pajişte, pentru anul 2024

Consiliul Judeţean Ialomiţa,

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 30272/2023 – D din 21.11.2023 al Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa,

Examinând:

– Adresa nr. 9582 din 16.11.2023 a Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Ialomiţa;

 -Raportul de specialitate nr. 30320/2023 – X din 21.11.2023 al Direcției Investiții Publice și Servicii Publice, Serviciul Unitate Implementare Proiecte, Compartimentului Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate;

 – Avizul nr. 33463/2023 – D din  19.12.2023 al Comisiei economico-financiare şi agricultură,

În conformitate cu:

–  prevederile art. 173 alin. (1)  lit. f)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile art. 6 alin. (4) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1064/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

–  prevederile art. 84 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

 În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

 H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1 Se aprobă preţul mediu pentru tona de iarbă (masă verde) obţinută de pe pajişte în cuantum de 70,00 lei/tonă pentru anul 2024, în vederea determinării preţului concesiunii/închirierii pentru suprafeţele de pajişte aflate în domeniul public şi privat al comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţul Ialomiţa.

Art. 2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data de 1 ianuarie 2024.

 Art. 3 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se va comunica tuturor consiliilor locale din judeţul Ialomiţa și  Instituției Prefectului – Județul Ialomița, urmând să fie publicată în presa locală şi pe site – ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE,                                                                   Contrasemnează pentru legalitate,

MARIAN PAVEL                                                     Secretarul General al Județului Ialomița

                                                                                                          Adrian Robert  IONESCU  

 

Related posts