Sănătate 

INFORMAŢII UTILE: Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Ialomiţa prezintă drepturile şi obligaţiile pacienţilor

CONDIŢII. Pentru a beneficia de drepturile prevăzute de lege asiguraţii au de respectat mai multe condiţii fără de care nu pot avea acces la serviciile medicale.

Casa de Asigurări de Sănătate Ialomiţa aduce la cunoştinţa asiguraţilor că pentru a beneficia de drepturile prevăzute de lege au obligaţia să se înscrie pe lista unui medic de familie; să anunţe medicul de familie ori de câte ori apar modificări în starea lor de sănătate; să se prezinte la controalele profilactice şi periodice stabilite în contractul-cadru; să anunţe în termen de 15 zile medicul de familie şi Casa de Asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau a modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asiguraţi; să respecte cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile medicului; să aibă o conduită civilizată faţă de personalul medico-sanitar; să achite contribuţia datorată fondului şi suma reprezentând coplata/contribuţia personală, în condiţiile legii; să prezinte furnizorilor de servicii medicale documente justificative care atestă calitatea de asigurat.

Contractul-cadru, document esenţial în relaţia cu pacientul

Odată parcurse toate obligaţiile, un asigurat trebuie să ştie că are o serie de drepturi conferite de legislaţia în vigoare. Potrivit prevederilor legii nr.95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, asiguraţii au dreptul la un pachet de servicii de bază ce se stabilesc pe baza contractului-cadru multianual, elaborat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) în urma negocierii cu Colegiul Medicilor din România (CMR), Colegiul Medicilor Dentişti din România (CMDR), Colegiul Farmaciştilor din România (CFR), Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR), Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor (OBBC), precum şi în urma consultării cu organizaţiile patronale, sindicale şi profesionale reprezentative în domeniul medical.

Contractul-cadru reglementează, în principal, condiţiile acordării asistenţei medicale cu privire la: pachetul de bază la care au dreptul persoanele asigurate şi pachetul de servicii minimal; lista serviciilor medicale, a serviciilor de îngrijiri, inclusiv la domiciliu, a medicamentelor, dispozitivelor medicale şi a altor servicii pentru asiguraţi, aferente pachetului de servicii de bază; respectarea criteriilor de calitate pentru serviciile medicale oferite în cadrul pachetelor de servicii; alocarea resurselor şi controlul costurilor sistemului de asigurări sociale de sănătate în vederea realizării echilibrului financiar al fondului; modalităţile de plată utilizate în contractarea pachetului de servicii de bază, modul de decontare şi actele necesare în acest scop; măsuri de îngrijire la domiciliu, de reabilitare; condiţiile acordării serviciilor la nivel teritorial, precum şi lista acestora; prescrierea şi eliberarea medicamentelor, a materialelor sanitare, a dispozitivelor medicale; modul de informare a asiguraţilor; coplata, pentru unele servicii medicale, după caz.

Un pacient informat ştie ce drepturi are

Asiguraţii beneficiază de pachetul se servicii de bază în caz de boală sau de accident, din prima zi de îmbolnăvire sau de la data accidentului şi până la vindecare, în condiţiile legii. Asiguraţii au ca drepturi: să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum şi Casa de Asigurări de Sănătate la care se asigură, în condiţiile legii şi a contractului-cadru; să fie înscrişi pe lista unui medic de familie pe care îl solicită, dacă îndeplinesc toate condiţiile prezentei legi, suportând cheltuielile de transport dacă opţiunea este pentru un medic din altă localitate; să îşi schimbe medicul de familie numai după expirarea a cel puţin 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia, cu excepţia situaţiilor prevăzute în contractul-cadru; să beneficieze de pachetul de servicii de bază în mod nediscrimatoriu, în condiţiile legii; să beneficieze de rambursarea tuturor cheltuielilor efectuate pe perioada spitalizării cu medicamentele, materialele sanitare şi investigaţiile paraclinice la care ar fi fost îndreptăţiţi fără contribuţie personală.

Asiguraţii care respectă obligaţiile ce le revin mai au ca drepturi: să efectueze controale paraclinice şi controale profilactice, în condiţiile impuse de contractul-cadru; să beneficieze de servicii de asistenţă medicală preventivă şi de promovare a sănătăţii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor; să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii şi în spitale aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate; să beneficieze de servicii medicale de urgenţă; să beneficieze de unele servicii de asistenţă stomatologică; să beneficieze de tratament fizioterapeutic şi de recuperare; să beneficieze de dispozitive medicale; să beneficieze de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu; să li se garanteze confidenţialitatea privind datele, în special cele ce privesc diagnosticul şi tratamentul; să aibă dreptul la informaţie în cazul tratamentelor medicale; să beneficieze de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în condiţiile legii.

Asiguraţii prevăzuţi în legea 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, şi în legea 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de asistenţă medicală gratuită, respectiv servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, suportate din fond, în condiţiile contractului-cadru şi din bugetele ministerelor şi instituţiilor respective, în condiţiile plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

 

Related posts