Administrație Agricultură Favorite 

Consiliul Județean Ialomița a actualizat prețurile medii ale produselor agricole

Consiliul Județean Ialomița a adoptat o hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru calcularea veniturilor anuale brute obținute din cedarea folosinței bunurilor prin arendare, pe anul 2022.

Consiliul Judeţean Ialomiţa,

Având în vedere:

  • Referatul de aprobare nr. 23615/2022 – U din 09.09.2022 al Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa,

Examinând:

– Adresa nr. 7328 din 07.09.2022 a Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Ialomiţa;

– Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 166 din 30.08.2022 privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2022;

–  Raportul de specialitate  nr. 23673/2022 – Q din 12.09.2022 al Direcției Investiției și Servicii Publice;

– Avizul nr. 24920/2022 – O din 27.09.2022 al Comisiei economico-financiare şi agricultură,

În conformitate cu:

–  prevederile art. 173 alin. (1)  lit. f)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

–  prevederile art. 84 alin. (4), (5) și (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 196  alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 În vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din arendare, pe anul 2022, se stabilesc preţurile medii ale produselor agricole, după cum urmează:

 a) grâu – 1,20 lei/kg;

b) orz – 1,20 lei/kg;

c) rapiţă – 2,60 lei/kg;

d) floarea soarelui – 2,60 lei/kg;

e) porumb – 1,24 lei/kg.

Art.2 La data intrării  în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 166 din 30.08.2022 privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2022.

Art. 3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte începând cu data de 1 octombrie 2022.

Art.4 Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Ploieşti, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ialomiţa și Instituției Prefectului – Județul Ialomița, urmând să fie publicată în presa locală şi pe site – ul Consiliului Judeţean Ialomiţa, secțiunea Monitorul Oficial al județului.

Related posts