Administrație Favorite 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIȚA: ANUNȚ DE LICITAȚIE PRIN CONCESIUNE BUNURI

Consiliul Județean Ialomița scoate la licitație prin concesiune bunuri aparținând domeniului public al județului Ialomița.

ANUNŢ  DE LICITAȚIE

privind concesionarea prin licitație a unor bunuri aparținând domeniul public al județului Ialomița

 1. Informații generale privind concedentul:Unitatea Administrativ Teritorială județul Ialomița, cod fiscal 4231776, cu sediul în municipiul Slobozia, Piața Revoluției, nr.1, județul Ialomița, tel. 0243230200, fax 0243230250, e-mail: cji@cicnet.ro
 1. Informații generale privind obiectul concesiunii: obiectul concesiunii îl reprezintă încheierea unui contract  de concesiune a unor bunuri aparținând domeniului public al județului Ialomița pentru realizarea obiectivului de investiții „Proiect de amenajare și funcționalizare a aeroportului Alexeni, județul Ialomița” bunurile constând din teren arabil și construcții identificate cu numerele cadastrale și numerele de carte funciară: 247 – CF 20213 cu suprafața de  18.691 mp,  251 –  CF 20214 cu suprafața de 3.261.256 mp.  Bunurile se concesionează conform  O.U.G. nr. 57/2019 și Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 28 din 31.01.2023.
 1. Informații privind documentația de atribuire: conform caietului de sarcini.
  • Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire intrând pe site-ul județului Ialomița www.cjialomița.ro, secțiunea anunțuri/licitații, descărcând un exemplar, sau în urma unei cereri adresate Compartimentului Patrimoniu Public și Privat, contra cost.
 • Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar  din documentația de atribuire: Compartimentului Patrimoniul Public și Privat, situat la etajul 3, camera 46, în sediul  Județului Ialomița ;
 • Costul și condițiile de plată pentru obținerea documentației de atribuire: Contravaloarea documentației de atribuire este de 500,00 lei, și se pot achita la casieria concedentului ;
 • Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 17.04. 2023, ora 16.30
 1. Informații privind ofertele: Ofertele vor fi formulate conform documentației de atribuire.
 • Data limită de depunere a ofertelor:­­ 25.04.2023, ora 16.30

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Ofertele vor fi depuse la sediul județului Ialomița, Piața Revoluției, nr.1, la registratură.

 • Numărul de exemplare  în care trebuie depusă  fiecare ofertă: Oferta va fi depusă în două exemplare conform documentației de atribuire.
 1. Data și locul la care se va desfășura  ședința publică de deschidere a ofertelor: 26.04.2023, ora 14,00 la sediul județului Ialomița, parter, în sala de ședințe.
 1. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Ialomița, , b-dul Cosminului, nr.12, cod poștal 920030, municipiul Slobozia,  județul Ialomița, tel.0243/236952, fax 0243/232266, e-mail: tr-ialomița-pgref@just.ro  la termenele stabilite de instanță.
 1. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 04.04.2023.

Related posts