Administrație Anunțuri Favorite 

Consiliul Județean Ialomița scoate la licitație teren în zona Giurgeni

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA: ANUNŢ  DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație a unor bunuri aparținând domeniul public al județului Ialomița.

1.Informații generale privind concedentul: Județul Ialomița, cod fiscal 4231776, cu sediul

în municipiul Slobozia, bulevardul Chimiei, nr. 21, județul Ialomița, tel. 0243230200, fax 0243230250, e-mail : cji@cicnet.ro

2.Informații generale privind obiectul concesiunii , în special descrierea și identificarea bunurilor ce urmează a fi concesionate:

  • teren în suprafață de 268 mp, înscris în CF nr. 21316 Giurgeni, județul Ialomița,
  1. cadastral/ nr. topografic 21316, situat în intravilanul comunei Giurgeni, Tarla 899/4, nr. FN, categoria de folosință – curți-constrcții ;
  • teren în suprafață de 276 mp, înscris în CF nr. 21467 Giurgeni, județul Ialomița, nr. cadastral/ nr. topografic 21467, situat în extravilanul comunei Giurgeni, Tarla 899/4, categoria de folosință – arabil ;

Bunurile aparțin domeniului public al județului Ialomița, destinate pentru construirea de parc fotovoltaic, concesionate conform caietului de sarcini, O.U.G. nr. 57/2019 și Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 25 din 12.02.2024.

3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietului de sarcini.

  • Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire : Pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire intrând pe site-ul județului Ialomița www.cjialomița.ro, secțiunea anunțuri/licitații, descărcând un exemplar, sau în urma unei cereri adresate Direcției Achiziții și Patrimoniu, contra cost.
  • Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar  din documentația de atribuire :Direcția Achiziții și Patrimoniu, Compartiment Patrimoniu Public și Privat, situat la parter, camera 16, în sediul  Județului Ialomița ;
  • Costul și condițiile de plată pentru obținerea documentației de atribuire: Contravaloarea documentației de atribuire este de 100,00 lei/exemplar în numerar și se achită la casieria concedentului ;
  • Data limită pentru solicitarea clarificărilor:18.03. 2024, ora 16.00

4. Informații privind ofertele : Ofertele vor fi formulate conform documentației de atribuire.

  • Data limită de depunere a ofertelor:­­ 26.03.2024, ora 16.00
  • Adresa la care trebuie depuse ofertele: Ofertele vor fi depuse la sediul județului Ialomița, din municipiul Slobozia,  bulevardul Chimiei, nr. 21, la registratură.într-un exemplar conform documentației de atribuire.
  • Numărul de exemplare  în care trebuie depusă  fiecare ofertă: Oferta va fi depusă într-un exemplar conform documentației de atribuire.

5. Data și locul la care se va desfășura  ședința publică de deschidere a ofertelor :27.03.2024, ora 11,00 la sediul județului Ialomița, din municipiul Slobozia, bulevardul Chimiei, nr.21,  parter, în sala de ședințe.

6. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței : Tribunalul Ialomița, , b-dul Cosminului, nr.12, cod poștal 920030, municipiul Slobozia,  județul Ialomița, tel.0243/236952, fax 0243/232266, e-mail : tr-ialomița-pgref@just.ro.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 19.02.2024.

 

Related posts