Finanţări 

FINANŢĂRI NERAMBURSABILE: GAL DANUBIUS Ialomiţa – Brăila, oportunitate de dezvoltare pentru comunităţi ialomiţene şi brăilene

PARTENERIAT. 29 de comunităţi locale s-au reunit într-un Grup de Acţiune Locală (GAL) pentru a accesa fonduri destinate proiectelor de dezvoltare locală într-o strategie pusă sub responsabilitatea comunităţii umane.

Teritoriul Parteneriatului GAL DANUBIUS IALOMIŢA-BRĂILA cuprinde un oraş sub 20.000 de locuitori – Ţăndărei, 19 comune din judeţul Ialomiţa (Bordușani, Bucu, Ciulnița, Cosâmbești, Făcăeni, Gheorghe Lazăr, Giurgeni, Gura Ialomiței, Mărculești, Mihail Kogălniceanu, Movila, Ograda, Platonești, Săveni, Scânteia, Stelnica, Sudiți, Valea Ciorii, Vlădeni) şi 9 comune din judeţul Brăila (Bărăganul, Berteștii de Jos, Frecăței, Gropeni, Mărașu,  Stăncuța, Tichilești, Tufești,  Victoria) care, ţinând cont de criteriile de omogenitate a teritoriului şi a ocupaţiilor preponderente în zonă, au decis să se asocieze pentru a forma ASOCIAŢIA GAL DANUBIUS IALOMIŢA-BRĂILA şi a implementa o strategie pusă sub responsabilitatea comunităţii umane.

ASOCIAŢIA GAL DANUBIUS IALOMIŢA-BRĂILA acoperă o suprafaţă totală de 3.402,49 km² şi are o populaţie de 92.440 locuitori. Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) propune 11 măsuri care vor contribui la satisfacerea nevoilor identificate pe baza analizei SWOT şi analizei diagnostic şi ca urmare a consultării partenerilor relevanţi (publici, privaţi, ONG) din teritoriul Asociaţiei GAL Danubius Ialomiţa-Brăila.

Măsurile vor contribui la obiectivele şi prioritățile UE de dezvoltare rurală ale PAC, prevăzute în Reg.1305/2013 și la domeniile de intervenție ale acestora, astfel: (i) favorizarea competitivităţii agriculturii şi (iii) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunitățiilor rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.

Trei priorităţi pentru dezvoltarea locală

Atingerea obiectivelor de dezvoltare rurală se va realiza direct prin intermediul a 3 priorităţi:

  • P1 Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele rurale;
  • P2 Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor;
  • P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.

Strategia are un caracter integrat şi inovator, prin abordarea multisectorială şi prin faptul că pune accent pe sinergia şi convergenţa iniţiativelor la nivel local. SDL combină măsuri soft care vor încuraja iniţiativele de cooperare, asociere şi creare de reţele cu cele hard, de realizare a unor proiecte cu impact economic, social și cultural. Sprijinul va fi direcționat către sectoare cu potenţial insuficient valorificat la nivel local: agricultură – în special legumicultură, apicultură şi creşterea animalelor;  turismul; procesarea şi valorificarea produselor locale; energiile regenerabile; dezvoltarea infrastructurii la scara mică; diversificarea serviciilor de utilitate publică.

Măsurile de finanţare prin GAL Danubius

Sprijinirea constituirii de parteneriate şi forme asociative în vederea cooperării între actorii locali se va realiza prin Măsura M1/1B Creare de noi forme asociative în teritoriul GAL Danubius Ialomita-Braila. Sprijin pentru implementarea inovarii şi transferului de cunostinţe, pentru crearea şi funcţionarea Grupurilor Operaţionale va fi dat prin Măsura M2/1A. Preocupările pentru transferul de cunostinţe, informare şi formare în toate domeniile politicii de dezvoltare rurală se vor concretiza prin proiectele din cadrul Măsurii M3/1A.

Măsura M4/2B Agricultură Nouă prin instalarea tinerilor fermieri în teritoriul GAL Danubius pune în valoare potenţialul schimbului de generaţii la nivelul zonei şi dezvoltarea noilor iniţiative agricole. Sectorul activităţilor non-agricole, atât cel care presupune începerea de noi întreprinderi – producţie şi servicii, dar şi cel adresat dezvoltării iniţiativelor pre-existente va fi stimultat prin Măsura M5/6A.

Crearea de noi activităţi ne-agricole în teritoriul GAL Danubius si Măsura M6/6A Dezvoltare întreprinderi ne-agricole în teritoriul GAL Danubius. O noutate pentru iniţiativele de dezvoltare locală este propunerea unei măsuri care vizează acordarea sprijinului pentru realizarea de centre suport şi găzduire furnizori servicii adresate populaţiei dar şi pentru incubarea organizaţiilor asociative – Măsura M11/6A.

Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi sporirea atractivităţii teritoriului se vor realiza prin operaţiunile dedicate îmbunătățirii infrastructurii de bază și a serviciilor – Măsura M7/6B Conservarea şi valorificarea patrimoniului local, dezvoltarea proiectelor culturale de importantă locală va fi posibilă prin implementarea proiectelor specifice Măsurii M10/6B.

Dezvoltarea infrastucturii sociale, evitarea segregarii şi a excluziunii sociale, integrarea comunităţilor marginalizate şi a minorităţilor locale (în special cea romă) vor fi sprijinite prin Măsura M8/6B şi Măsura M9/6B. În mod particular apelurile pentru proiectele în cadrul ultimelor Măsuri menţionate vor fi lansate cu prioritate pentru asigurarea complementarităţii şi sustenabilităţii prin accesarea operaţiunilor specifice POCU Obiectiv 5.2.

Detalii cu privire la ghiduri, fişele măsurilor şi apeluri de selecţie pot fi consultate pe site-ul www.igal.ro şi la sediul ASOCIAŢIEI GAL DANUBIUS IALOMIŢA-BRĂILA din oraşul Ţăndărei, Calea Bucureşti, Bl. PP, Sc. C1, Ap. 6, Et.1, Jud. Ialomiţa.

ASOCIAŢIA GAL DANUBIUS IALOMIŢA-BRĂILA este beneficiara Acordului Cadru de Finanţare Nr. C19400232011682307285/12.12.2016, contract subsecvent nr.1 Nr. C19401232011682307285/13.12.2016, pentru proiectul cu titlul „Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare şi animare” în cadrul Măsurii 19 din PNDR 2014-2020, reprezentant legal de proiect Dumitrescu Raluca Giorgiana.

 

 

 

 

Related posts